Elérhetőségek

Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület

9700 Szombathely,
Lev.cím Páfrány út 14. Székhely: Kölcsey F út 15.

Telefon: +36/30/979-5609
Mobil: +36/30/9795-609
info@berbaltavariak.hu


Nevezetességek

23. "A tudás templomai az iskolák..."

 

A tudás templomai az iskolák „... templom- iskola között futkostam én is egykoron. Ne hagyjátok a templomot. A templomot s az iskolát!" (Reményik Sándor)

Iskola Kisbéren

1776. március 26-án a „Tekintetes Nemes Vármegye Kegyelmes jó Uraik!-hoz fordultak nemes és nemtelen lakói" Hegyes- és Általbérnek. Mint írták: „ a lakosok megszaporodtak, mindnyájan „Roma Catholikusok" lévén hogy gyermekeinket mind Isten félelmére, mind olvasásra és írásbeli tanul­ságra szemeink előtt zsöngesékekben olthassuk. Felséges asszonyunk kegyel­mes rendelése szerint is (Mária Terézia). Helységünkben Iskola Mestert inducolni szándékoskodunk... fundust is már kirendeltük...(házhelyet)."

„Martonfai Mghos is Martonfán Mesternek házát most akarja éppítetni újonnan tőlünk segítséget kívánok mi pedig .. nem akarunk..." (Nem hajlan­dó a falu segítséget adni a martonfai iskolához, saját iskolát akarnak, saját mesterrel... Ez dicséretes dolog, a falu vezetői bölcsen döntöttek. „Hegyesbér, Általbér újonnan behozandó iskola mesternek" gondoskodtak a két helység­ben lakásról, földről. A közös funduson épületeket elkezdték, készen néki ot­tan egy kályhás szobája... a tanulók a mesterrel lesznek... Ez érzékelteti a ko­rabeli állapotokat — konyha, kamra, istálló, veteményeskert.."

Az előzetes szerződés is igen részletes és tanulságos:

Fizetése: gabona 15 köböl, fele búza, fele rozs, két ökrös gazda ad egy szekér fát, egész helyes gazda 6 krajcárt, egy hold után egy harangozó kéve, egy hold szőlőből 1 itze must vagy bor. Évente 1 hold szántóföld, a falusiak háromszor szántják, ők vetik be, a termést aratják és behordják.

A „mester" kötelességei:

  • köteles a betegekhez imádkozni menni,
  • templomban könyörgést tenni (imádkozni, harangozni),
  • virraszt: énekel vagy imádkozik, nappal 7 krajcár , ezért a következőt kapja éjjel 7 krajcár,

- házasulandók „céduláját" leírásáért 7 krajcárt kap.

 

A fentieken kívül a fizetése iskolások után 5 garas személyenként. Ezért köteles őket olvasni, írni tanítani és jó erkölcsöt, példát mutatni.

A falu szülötteként büszke vagyok elődeink bölcs iskolaalapítására. Ma­guktól jöttek rá az iskola fontosságára. Azt akarták: a gyerekeik tudjanak ol­vasni, írni, hogy ne legyenek kiszolgáltatva a hivatalnokoknak, az urasági tiszttartóknak, stb.
A levéltári kutatásaim során tapasztaltam, hogy ebben az időben a falu lakóinak 90%-a írástudatlan volt, még a nemes és agilis lakók is. A nevek után az iratokon ezt jelezte az X jel. A pereket a földesúrral szemben így mindig elvesztették. (Nem tudták, mit „írtak alá".)
Az iskola bővítése 1 tanteremmel, 1 tanítóval csak 1909-ban merült fel. De a megvalósulásra csak 1913-ban került sor. A képviselő testület általában mindig megszavazta az iskolával kapcsolatos kéréseket, javaslatokat.

 

Iskola Baltaváron

A település első iskolája az 1734-es években a paplak mellett állt. Ide jár­hattak a kisbéri, Széplaki és a baltavári gyerekek is. Ismerjük a tanítót is, Ke­resztúri Ferencnek hívták, akinek a fizetése gyerekenként 25 dénár, évi egy szekér fa. Ekkor a falu plébánosa Kiss Ádám, káplánja Hermán Mihály volt.

1770-ben a tanító Jákai János fizetése 42 mérő gabona, 11 Ft 6 dénár, tű­zifa. Szomorú, de a feljegyzés szerint: „egyetlen tanulót sem oktatott". A gye­rekek a szülők gazdaságában segítettek, ebben a korban nem sok becsülete volt a tudásnak, az iskolának. (Talán az uraság gyerekeit tanította.)

Fejlődés: 1774-ben már 2 tanulót oktat a mester. A jövedelme 39 Ft 42 172 dénár. A tanítói lakás fából épült, de nagyon romos az állapota. 1781-ben a ta­nító Szabó József. A lakása 2 szoba, konyha és gazdasági épületekkel is rendel­kezett, amelyek állapota pedig jó. Az épületeket Festetics Pál birtokos és kegy­úr építtette újjá. 1786. április 26-án a következő feltételekkel köttetett meg a szer­ződés az új tanítóval, Radakovits András mesterrel: „esztendőnként készpénzül lészen fizetése 24q posonyi búza, 12q posonyi rozs, mely fizetésért a Dominimban (uradalom) lévő méltóságos uraságok örökös jobbágyi gyermeke­it olvasásra, írásra és isteni félelemre oktatni és tanítani szorgalmatosan tartozik". Az uraság nevében Bölcsvölgyi nevű tiszttartó kötötte meg a szerződést. (2)

Érdekes adat az előző évekből (1785) az iskolába járandó „gazdák" gyermekeiről:

Fiú: 12 fő
Lány: 12 fő

Tudjuk az iratokból, hogy 1785-ben a felekezeti iskola új alapokon fel­épült. Képesített tanító egy vegyes csoportot egy tanteremben oktat. A 97 fő is­kolaköteles tanulóból csak 84 jár iskolába. Az iskolának már 48 kötetből álló könyvtára is van! Érdekes adat 1907-ből a tanítónak fizetségként járó „kepés ga­bona kivetéléséről" Baltaváron. Holdanként 1 liter búza, 1 liter rozs járt kepe­gabonaként, összesen 800 liter gabona = 8q (egy évre). A legkisebb mennyiség egy gazdától 2/4 liter (5 dl). A legtöbb mennyiség egy gazdától 48 liter, a falu bírói kimutatása szerint.

1942-től három épületben és négy tanteremben folyt az oktatás. Az építés évei: 1867, 1905, 1912. Az okta­tás formája részben osztott, négy tanító oktatott 151 tanulót, átlag 42 fő volt egy csoportban.
Bérbaltaváron a körzeti iskola 1948-49-ben jött létre. Igazgató Horváth Dezső volt. 1968-ban  az iskolák 3 termében öt pedagógus oktatott 150 tanulót.
1973/74 tanévtől a körzetesítés miatt a felső tagozatos tanulók Csehimindszentre kerültek, Bérbaltaváron  - osztott -  alsó tagozat maradt.  2006-ban megszűnt az oktatás.  (Forrás Szakály Ferenc könyve)

Tanítók-tanárok  abc- rendben (az évszámok jelzik mikor tanítottak Baltaváron illetve Kisbérben):

Baltavári Imre

Bagoly Kálmán (1925-40)

Balogh Kálmán (1934)

Baranyai Károly

Bellavics László (1967- 1970)

Bellavics Lászlóné (1967 - 1970)

Békés Zoltánné (1990) 

Büki Márta

Császár Éva 1943

Csuda Lajosné (Zsóka néni)

Csupor János (1962-84)

Deák István 1937

Dobrovits László (1889-1913)

Dubravecz  Vince (1914-1940)

Dubrovecz Vilma (1934)

Fábián Krisztina (1990)

Ferenczi Zoltánné

Francsics Árpád

Frigyné Farkas Mónika (1990)

Gosztonyi  Janka  

Gosztonyi József  (1912-1946)

Gergely Amália 1963

Gosztonyi Edit Gyulayné (1947)

Gyulay Lajos (1949-1962)

Gyulay Tamás (mozigépész)

Hadarics Margit Gabriella 1942

Hadarics Edit

Hajdú Ferenc  (1890-1910)

Hajdú János 1895-1922

Hajdú József (1890-1914)

Hajdú Mária (1910)

Halászy Margit 1929

Hegedűs Vince

Héjjas Judit

Horváth Barnabásné

Horváth Dezső (1924- 1948)

Horváth Józsefné(1990)

Horváth Lajos 1963

Horváth László  1963

Horváth László 1960

Horváth sándor 1874

Illa Gyula  (1947)

Iván Valéria 1954

Jákai János (1770-1786)

Karáth László 1945

Karáth Lászlóné Takács Ida 1948

Kántor Ilona (1947

Kelemen Krisztina(1992)

Keresztúri Ferenc /1734-59)

Királyhalmi Miklós

Királyhalmi Miklósné Tarr Zsuzsa

dr. Kiss Imre

Kiss Jenő (1913-18)

Kiss Emil Károly (1913-18)

Kóbor Erzsébet (1994)

Kocsits János

Komáromy László (1814)

Kotsis Ottó 1929

Köcski György (1748 )

Kovács József  /1772-97/

Kropf József  /1925 /

Lakó Anna /1946/

László Jánosné

Mártincsevits Pál 1931

Molnár Jenőné dr.

Molnár László 19   -1957

Nagy Ernő 1958

Nagy János

Nagy Mária

Nyikos Mihály (1832-61)

Ódorné Fehér Beatrix (1990)

Papp László (1810-22)

Pintér Sándor 

Polgár Károly

Polgár János 1937

Puskás Sándor (1929-30)

Rudakovits András (1786)

Takács Imre 1943

Tanaszló Szalay Pál

Sári Franciska (1980)

Szabó József  (1774-1781)

Szabó Katalin

Szakály György (1831)

Szalay Pál (1874-1893)

Szaniszló József (1822-32)

Tanaszló Szalay Pál  (1879)

Takács Imre (1943-1947)

Takács Imréné 1945

Tóth Csabáné

Treplán Gizella 1950

Varga István (1797-1810)

Varga József

Vilma Erzsébet

(Forrás: Szakály Ferenc könyve - Egyházmegyei Levéltár- BSZE gyűjtése)

 

Képek

 


« Vissza az előző oldalra!
Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület - Magyar