Elérhetőségek

Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület

9700 Szombathely,
Rumi út 264.

Telefon: +36/30/979-5609
info@berbaltavariak.hu


Nevezetességek

3. Baltavári Szent Miklós templom

Baltavár (Martonfa) templomának első okleveles (írott) említése 1483-tól ismert. A temetőben a templom 1698-ban még állt. Első kegyurai a Martonfalvi Laczák vol­tak, majd a martonfai birtokaik eladásával a kegyurak az alsólendvai Bánffyak lettek 1483-ban. Az 1530-as években adományozással a szentgyörgyvölgyi Bakacs lett a kegyúr, őket követte a kegyúrságban a Festetics család 1722-es években, majd a zalabéri Horváth Carolina lett a patrónusa 1860-as években özvegyi jogon. A balta­vári uradalom eladásával új patrónusa lett a templomnak: herceg Thurn-Taxis család az 1880-as évektől. (A hercegi család két tagjának díszes érckoporsója mai napig a templom szentéje alatti kriptában látható!) "Sematizmus Diocelsis Sabariensis-ban ...A ma is látható templom a „régi templom helyén épült. A leírásban az olvasható, hogy a templom a temetőben állt (1698), a temető a martonfai részen ma is használatban áll".... A valóság az, hogy a mai templom 1745-ben épült az urada­lom, a kastély mellett, de itt temetőnek nyoma sincs...!?

A település középkori eredetű, temploma elpusztult. A plébániatemplomot (MJ) Festetich József építtette az 1745. évben. Egyhajós, szentélye a nyolcszög három ol­dalával zárul, keresztházszerű két melléktérrel, és a szentély egyik oldalán sekrestyé­vel, másik oldalán oratóriummal. A templom fiókos dongaboltozatú A fiókok közöt­ti vállak alatt fejezetes lizénák tagolják a belső falfelületeket. A diadalívet alátámasz­tó, ívesen kimélyített pillér is azonos fejezetű. A külső homlokzatok falsávokkal ta­goltak. Ezek a főhomlokzaton négy fejezetes lizéniát kialakítottak. Az egyenes záró­dású bejárat felett egy félköríves kórusablak, két oldalt egy-egy szoborfülke látható. A főhomlokzat fölött áll a torony, a féloromzatokban egy-egy kis körablak, a tornyon egy tégla alakú, egy ovális és négy oldalon egy-egy félköríves záródású ablak. Az óra nélküli, ívesen tört főpárkány felett a hagymasisak alacsony. A templomban gazdag barokk berendezés van. Az oszloprenddel, egy-egy szent szobrával - Péter és Pál apostolok - kialakított oltárépítmény közepén Szent Miklóst ábrázoló festmény látható. Az oltárépítményt barokk vázák, angyalok által tartott felhőkben és fény­sugarakban lebegő Szentháromság kompozíció koronázza. Az oltárhoz kétoldalt vázákkal díszített bejáratok kapcsolódnak. Az oratórium előtt gazdag barokk rész­letképzésű, üvegezett elválasztó fal van. A szószék íves kosarát voluták és más ba­rokk díszek, hangvetőjét ezeken felül még angyalkák is ékesítik. Említésre méltó a bábos áldoztató rács is. A belső neobarokk ornamentális festése a XX. század­ban, a külső tatarozása 1970-ben készült.

A templom (oltár) alatti kriptában érckoporsóban alusszák örök álmukat a templom utolsó kegyurai: Herceg Thurn und Taxis Miksa Egon és felesége Thurn­ und Taxis Miksa Egonné. Nem tudni, hogy hová vitték a kriptából a templomépítő Tol­nai Festetics család tagjainak koporsóit. Talán Keszthelyre, hisz a Festeticseknek ott nagy kastélya, gazdasága volt. Sajnos erről nem került elő hiteles feljegyzés, a család címere is eltűnt. Megérdemelnék, hogy a templomban ez látható legyen, hisz ők voltak az építtetők, kegyurak 1880-as évekig. A falu az utóbbi évektől kezdve Herczeg Thurn und Taxis Miksa Egon és felesége érckoporsóját virággal és égő gyertyával tisztelik meg a halottak napján. Szép gesztus, amelyet nagyon is megérdemelnek... A templom titulusa: Szent Miklós, Búcsú névnapja: december 6. Szim (január 29., augusztus 2.) Anyakönyvek vezetése: születések 1729-től,házasság 1736-tól a ha­lálozások 1737-től folyamatosak.

Hegyhát ünnepe (1915) — A baltavári templom megáldása

1913. májusában kideríthetetlen okból belső tűz dúlt a templomban. El­égett a főoltár művészi értékű képe, a szentélyház, a szentségtartó, áldozóke­hely, rongálódtak a barokk oszlopok, a szószék, s a füsttől egyéb károk is keletkeztek... A villámcsapástól a homlokzat rongálódott meg, s az egyik ha­rang is károsodott: recsegve szólt ezután! Kis Jenő adminisztrátor - plébános felhívás­sal fordult a lakossághoz. Meg­indult az adakozás, a gyűjtés, s csakhamar 17.000 korona gyűlt össze. 1914. jú­niusában a kőműves és egyéb munkák elkezdődtek. Új tető került a toronyra. Az oltár és a szószék munkálatait Lorenz Antal zalaegerszegi cége végezte, de Kiss Emil Károly nyugalmazott főgimnáziumi tanár útmutatásai szerint. Az ol­tárképet Gyurkovits akadémiai festő készítette. Elkészült az új kehely és szent­ségtartó 1.000 korona értékben. A kereszthajó bal fülkéjében új Jézus Szíve ol­tárt, a domborműves keresztet és a sekrestye fölött a nagyfeszületet Levisch Ró­bert szombathelyi műipari intézete készítette. A 12 regiszteres orgonát Kemene­si Sándor szombathelyi cége építette. Az új harang 500 koronába került, és egy gyóntatószék is elkészült. A felújítás összköltsége 15.000 korona, de még a hi­ányzó 1.500 koronát össze kellett gyűjteni új padokra, a templom belsejének kifestésére. Következhetett a község életének egyik kiemelkedő eseménye, a templom újbóli megáldása, felszentelése. „... A kedves domboldal fenyőcsopor­tokkal ékes platóján, mint tiszta galamb a maga portáján helyezkedik el a temp­lom a szép téli napsütésben. Tavaszi fuvallat lengedez, a toronyból nemzeti lo­bogó csattog, megkondulnak a harangok, szavuk száll dombháttól dombhátra; megelevenednek a tagutak...

Hegyhát népe sereglik Baltavárra...

Derű ez az ünnep a háború sok bújában, s csatában, mintha itthon lennének a távollevők is, akiknek sok száz rózsaszínű bog vitte meg az örömhírt. Zászló-díszben pompáznak a házak, nem hiányoznak a szövetséges lobogók sem, s ép­pen a templommal szemközt török félholdas zászló hirdeti a nagy időket, amikor az iszlámmal szövetségben védünk oltárt és trónt.

A diadalkapuk körül nyüzsgő több ezernyi nép tömegéből hosszú fehér sza­lagként emelkedik ki a fehérbe öltözött leányok zárt sora: 250 leány hajadon fő­vel, könnyű fehér ruhában. A díszkapuból történik a szertartást végző püspöki helynök, Horváth István, Rogács Ferenc dr., püspöki titkár fogadása Baltavári Im­re tanító kíséretében... Három kis leány lép a küldöttség elé, s fehér rózsacsokor­ral ajándékozza meg a küldöttség tagjait. A plébániáról harangzúgás közben érke­zik meg a papi asszisztencia: P. Globits Egyed, Bódy Ödön, Limperger Mihály, Geiszlinger Béla, Novák Dezső, Nagy Péter, Pehm József (a későbbi Mindszenty József), Kiss Emil Károly (helyi tanító), Móritz Lajos és Gyuk Pál. A szertartás a templom ajtajánál kezdődött: Szentelt vízbe mártott izsoppal, zsoltárok imádkozá­sa közben nyelik a falak az egyház áldását. Aztán a templom belsejében hinti meg a falakat a címzetes püspök, s megáldja a templom új tárgyait is... Az ünneplő kö­zönség ezek után léphet a templomba, akiknek az oltár lépcsőjénél gyönyörű be­szédet mond..., majd átadta a templomot a rendeltetésének azzal a kéréssel: „Hogy a keresztelő kútjához, oltárához, szószék köré mindig az élő hit szellemé­vel közeledjenek.. Akik az Úr házáért buzgólkodnak Szent István apostoli munká­ját folytatják, s a hazaszeretet legtisztább forrásához hívják embertársaikat..."

A tudósítás szerint megható melegséggel emlékezett meg arról, hogy őt is ez a templom nevelte! Szent Szűz oltalmát kérte az első szentmisén az egész plébá­niára, majd az ünnepies szentmisét celebrálta. Fél egy után került sor a küldöttsé­gek fogadására: a baltavári körjegyzőség képviselői Szuh István körjegyző, a bal­tavári plébánia tanítóinak küldöttségét pedig Hajdú József kántortanító vezette. Majd a két küldöttség köszönetet mondott a püspöki helynöknek. Kiss Jenő kü­lön megköszönte — „Isten fizesse meg" — óhajával a fáradozását. Ezután a testvé­re, Kiss Emil Károly tanító asztalánál költötte el a szeretetlakomát, míg a vendég­sereg a helyi kaszinó vendéglőjében gyűlt ebédre. (Ekkor az épület Bialovszky birtokos tulajdona volt.) Pohárköszöntők is elhangzottak: Kiss Jenő az adakozók­ra, a vendégekre, a paptársakra, a vendégek nevében Varga Gábor udvari taná­csos, országgyűlési képviselő, a papság nevében Boday Ödön plébános Kiss Jen­őre ürítette poharát. A falu minden házánál ünnepi hangulat uralkodott, s a tűz­hely melegéből több jutott a harcterek hőseinek, s azzal a szent óhajtással, hogy velük együtt hangozhassék fel a győzelmes béke „Te Deuma".

A keresztút képei

A domborműves keresztút 14 stációját Levisch Róbert szombathelyi műipari intézete készítette 1914-ben (a tűzvész után). Ismerjük a készíttetők, adományo­zók nevét is, lakhelyét is. (A Baltavárhoz tartozó filiák: Nagytilaj, Mikosszéplak, Hegyhátkisbér faluk; Endrédpuszta, Mikosdkastély.)

A templomi keresztút stációi:

 •     I. Pilátus Jézust halálra ítéli (Hajdu József és neje Döbrisz Emília — Baltavár)
 •     II. Jézus vállára veszi a nehéz keresztet (Mikosszéplaki rózsafüzér társulat)
 •     III. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt (Németh Mihály családja — Enrőd)
 •     IV. Jézus találkozik a fájdalmas anyjával (Több jámbor hívő Mikosszéplakról) V. Cirene Simon Jézust a kereszt vitelében segíti (Hajba János és neje Lolbert Rozália — Baltavár)
 •     VI. Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak (Vassné, Farkasné, Sümeginé és Lászlóné)
 •     VII. Jézus másodszor esik el a kereszt alatt (Kiss József, Huszár Teréz, Var­ga István és Kiss Mária — Kisbér)
 •     VIII. Jézus szól a siránkozó asszonyokhoz (Mészáros Imre, Borbás József, Kancsal Mihály és Mátyás József — Baltavár)
 •     IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt (Sebestyén Józsefné és Károlyné és Vörös Sándorné — Baltavár) X. Jézust megfosztják ruháitól (Nagytilaji rózsafüzér társulat)
 •     XI. Jézust keresztre feszítik (Sándor Gyula és neje Virág Mária — Baltavár)
 •     XII. Jézus meghal a keresztfán (Szüli Istvánné, Kovács Józsefné, Kovács Mária és Szekeres Erzsébet — Hegyhátkisbér)
 •     XIII. Jézust leveszik a keresztről (Pál Jánosné, Poskolát Károlyné, Kiss Jánosné és Virág Józsefné — Hegyhátkisbér)
 •     XIV. Jézus sírba tétele (Kiss Jenő adminisztrátor, Kiss József és neje Szakály Mária — Kisbér, Baltavár.

    A képeket renoválták 1996-ban Humli József +   adományából


A templom mellékoltárai /1914/:

 • jobb oldali: „Én vagyok a szeplőte­len fogantatás"
 • bal oldali: Jézus szentséges szíve könyörülj rajtunk"
 • fő oltár: Szent Miklós olajfestményét Dorffmeister készítette, de ez az 1913. évi tűzvészben leégett. Az újat Gyurkovics akadémiai festő készítette.

Harangok

Baltavár Szent Miklós templom harangjai:

A kis harang és a nagy harang készült (1929) Sopronban. Öntötte Seltenhofer Frigyes és fia harangöntő gyárában.A kisharang szövegét a második Világháborúban elhalt hősök emlékére készítették a Baltavári hívek. „Bús magyarok kérjük patrónánkat  Emelje föl összetört hazánkat."                          

A nagyharang szövege Szent István király  tiszteletére készíttették Zrínyi József plébános idejében a baltavári plébánia hívei

„Elődöm harcba szállt,
Hogy védje szent hazánk!
Én csonka bús hazámnak
Itt reménybe gyűjtöm gyermekét"

A nagyharang szövegéből tudjuk, hogy a régi harangokat elvitték az első Világháborúba. Ágyúkat öntöttek belőlük.
Orgonáját 1760 körül építette egy ismertetlen mester, majd 1925 körül Kemenesi Sándor építette át.

1745-ben a régi templom helyén gróf Festetics József tábornok felépítette a ma is meglevő barokk stílusú baltavári templomot, akit kegyúri joga révén a templom alatti kriptában temették.
Később ide temették, fiát gróf Festetics Pált, majd a Zalabéri Horváth herceget és Thurn und Taxis Miksa Egon herceget is.

(Forrás: Szakály Ferenc könyve -  Kat.lexikon - Wikipédia)

A templom tetőszerkezetét és a harangtorony süvegét 2013-ban felújították Déri Péter plébános vezetésével. A költségeket  a falu lakóinak adományaiból, Egyházmegyei hozzájárulásból és pályázatból fedezték.
A templom további renoválása elengedhetetlen. (Galériában meg lehet nézni a jelenlegi állapotot, a Hírekben lehet olvasni  Déri Péter plébános Úr levelét.

MENTSÜK MEG A BALTAVÁRI TEMPLOMOT!

közösségi oldalon létrehozott nyílt csoport kér mindenkit akinek fontos a falu műemlék templomának megőrzése segítse anyagi hozzájárulásával a felújítás folytatását!

A BSZE nyitott egy számlát, melyre lehet utalni a szánt adományokat  OTP 11747006-20235352

2015.december 31.-ig

(ezen a számlán elhelyezett adományt kizárólag a templom renoválására lehet felhasználni) Köszönjük, ne feledjétek, hogy a sok fillérből forint lesz!!!!

Képek

 
« Vissza az előző oldalra!
Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület - Magyar