Elérhetőségek

Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület

9700 Szombathely,
Lev.cím Páfrány út 14. Székhely: Kölcsey F út 15.

Telefon: +36/30/979-5609
Mobil: +36/30/9795-609
info@berbaltavariak.hu


Nevezetességek

4. Kisbéri Szent Fülöp és Jakab templom

Kisbér középkori eredetű 1373-ban épített temploma a 20.század elejére tönkrement, igy lebontották és köveiből 1923-ban felépítették a mai helyén a kisbéri templomot. 2004. és 2008. között  felújították a lakosság segítségével Farkas Plébános kezdeményezésére.

1373. Kálmán, Isten és az Apostoli Szentszék kegyelméből, győri püspök
Mindenkinek és azoknak, akik ezt a levelet látni és olvasni fogják, az Úrtól üdvösséget kíván és a jelen levél által pedig hitet. Mivelhogy Szentséges Atyánk és Urunk Krisztusban, az isteni gondviselés folytán XI. Gergely pápa apostoli levelében engedélyt adott Bir Imre és Bir Péter nemes uraknak, az ő testvéreinek és rokonaiknak, azok fiainak és utódaiknak, hogy azok birtokán Mindenszentek tiszteletére templomot építhessenek és építsenek, és hogy plébánost vagy templomigazgatót állítsanak a templomba, aki az ottani hívek lelki üdvéről gondoskodik, beleegyezésünket adjuk, hozzájárulunk az előbbiekhez, amint ez az apostoli levélben le van fektetve.

Figyelembe véve, hogy engedélyt kaptak a fent megnevezett nemes urak, hogy az apostoli levélben jelzett templomot a falujukban, vagy birtokukon megépíthetik, és abba a hívek lelki üdvéről gondoskodó plébánost, vagy templomigazgatót állíthassanak, az apostoli levélnek megfelelően a templom építéséhez és a plébános kinevezéséhez beleegyezésünket adjuk, és megengedjük a jelen levelünk értelmében és megadjuk nekik a lehetőséget, hogy azon a birtokon, de alkalmas és tisztességes helyen templomot építsenek; káplán, vagy alkalmas pap énekes, vagy olvasott misét mondjon, kiszolgáltassa a szentségeket. Magát a plébánost, vagy papot, akit a nevezett nemes urak állítanak, az egyházmegyénk minden más plébánosától hatalomban, joghatóságban és alárendeltségben kivételt képezzen. Az új szabályzat szerint az új plébánost, vagy templomigazgatót, vagy mi válasszuk ki, vagy a vikárius által kiválasztott és megerősített személyt nekünk bemutassák.

Egyébként a jelen engedély erejénél fogva megbízzuk az alárendelt (szufragáneus) püspökünket, vagy helyettesünket a főpapi funkcióban, hogy azon a helyen, ahol a fenti nemes urak az engedélyezett templomot építeni szándékoznak, a temetőt és a keresztkutat, a mi tekintélyünkkel kijelöljék és megáldják. Ezen dolog bizonyságául jelen levelünket pecsétünkkel látjuk el.

Kelt : Visegrád, a Szűzanya Szeplőtelen Fogantatása utáni közvetlen szombaton, az Úr 1373 évében

Gergely pápa, Isten szolgáinak szolgája, kedvelt fiának, a veszprémi officiálisnak üdvözletet és apostoli áldást küld. Azokban a dolgokban, amelyek a lelkek üdvösségét szolgálják, apostoli buzgósággal segítséget szívesen nyújtunk.

A kedvelt nemes férfiak, Bir Imre és Péter testvérek javára, akik a győri egyházmegyéhez tartoznak, nemrég kérelem érkezett hozzánk, hogy a Mindenszentek tiszteletére szentelt Mindenszentek plébánián belül van három falu, amelyekben a fent megnevezett Imre és Péter laknak. Állításuk szerint világi joghatóságuk van, nagyon messze vannak attól a plébániatemplomtól, ezekben a falukban pedig se templom, se kápolna nincsen. Így sem ők a nagy távolság miatt a megnevezett falvakból a plébániatemplomba eljutni, azoknak a falvaknak a híveire leselkedő veszedelem miatt a hívek és a gyermekek kára nélkül a jelzett templomba, az istentiszteletre eljutni nem tudnak. Ezért a fent megnevezett Imre és Péter az Isten dicsőségére, övéinek, leszármazottainak és a falvak többi híveinek lelki üdvére, az egyik faluban, amelyet Dorochnak hívnak, egy templomot Mindenszentek tiszteletére temetővel és más szükséges kellékekkel megépíteni akarnak, és azt saját javaikból ellátni szándékoznak, amint ezt a fent említett Imre és Péter alázatosan kérték. Mivel az eredeti plébánia rendelkezik a szükséges javakkal, a kérelmezőknek, hogy ezt a tervet megvalósíthassák, az előzetes engedélyt megadjuk.

Mi tehát, akik az istentisztelet növekedését és a lelkek üdvösségét nagyon is akarjuk, az ilyen terveket messzemenően az Úrnak ajánljuk, az ilyen kérelmeknek szívesen helyt adunk. Az apostoli levéllel megparancsoljuk, irányításoddal amennyiben hozzájárul a helyi egyházmegye, és a jelzett plébánia jogain csorba nem esik, a fent említett Imre és Péter nemes uraknak a jelzett Dorog községben a templom alapítására és felépítésére, természetesen illő és tisztességes helyen, a hozzátartozó temetővel együtt és más egyéb szükséges kellékekkel és azok fenntartására kellő adományok biztosítva legyenek, amelyeket Imre és Péter nemes urak biztosítanak és szolgáltatnak, a plébániatemplom jogait, vagy más jogait tiszteletben tartva, tekintélyünkkel teljes és mástól nem Függő engedélyt adjál. Fenntartva azt a jogot, hogy a templom igazgatóját, az egyházmegyei igazgatót a fent említett plébániánk, Imre és Péter alapítónak beleegyezésével, azok halála után az örökösök és a leszármazottak beleegyezésével bemutassák. Azonban ügyelj arra, hogy a templom a hely szerinti illetékes anyaplébánia iránti köteles tiszteletet megtartsák.

Kelt: Avignonban a Villa Novában 1372. augusztus 29-én pápaságunk második évében

A FELÉPÜLT TEMPLOM KÉSŐBBI TÖRTÉNETE

Az 1370-es években felépült templom (a mai temetőben állt) az évszázadok folyamán megroggyant és életveszélyessé vált. 1923. márc.11-én a község vezetősége megszavazta a felújítását.

A munkálatok közben kiderült:
a falak súlyosan megrepedtek, a torony és a hajó egymástól elváltak, nagy nyílás,hézag van közöttük - bár vasrudakkal volt összehúzatva - az északi fal már egészen elhajolt,.....nagy a veszély, hogy a nagy költség kárba vész......"

Dönteni kellett, két lehetőség állt előttük:

1.  folytassák-e a régi templom javítását vagy

2.  le kell bontani a templomot és a faluban lévő harangtornyot, s a kettő anyagából a harangtorony helyén újat kell építeni. (Az új templom építése csak kétszere­se a javítás költségének.)

Bölcsen döntött a falu vezetősége.
A lebontások és új templom építése mellett szavaztak, s a költségek előteremtéséhez pótadót vetettek ki. (A javításhoz megszavazott és beszedett adót újra kivetették pótadó címen...) A döntések ellen a falu lakossága nem fellebbezett.

Álljon itt azok neve,akik a munkákat elindították:
Zrínyi József plébános, Hajdú Ferenc tanító, Kiss Ferenc bíró, Bodó István, Bodó János, Bognár István, Egyed János, Gállos Gyula, Gállos Zsigmond, Kántor József, Kertész János, Kovács János, Kovács József, Németh István, Pintér Antal, Porkoláb Károly, Szakály Antal, Szakály Ferenc.
(A fenti adatok 1923. 11.11 és 1923, VI. 10-i jegyzőkönyvekből valók, melyeket a Megyei Püspökség részére küldtek.)

Zrínyi József plébánosnak a megyéspüspökhöz (1924.IV. 19-én ) küldött levelének részletei:
„a falutól messze levő rozoga templomot lerombolták, és Isten nagyobb dicsőségére új templomot csináltak a faluban....."

Szent Fülöp és Jakab tiszteletére emelt templom harangjai:

- A harangot készíttették saját költségükre Bodó Péter és Bodó Ferenc (1863). A harangot Szombathelyen öntötte Holler József.
- A toronyban két harangnak van elkészített helye. Egyik helye üres, két eset lehetséges: csak egy készült, vagy 1914/15-ben, 1944-ben elvitték a hábo­rús évek. A meglévő harang évszáma bizonyítja, hogy eredeti, a temetőben le­bontott templomból hozták át. Napjainkban két harangja van a falunak (Kis­bér): Egy a templom tornyában, egy a temetőben állított haranglábon, amelyet 2004-ben öntött Őrbottyánban Gombos Miklós harangöntő mester. Az utóbbi harangot temetések alkalmával, meghalt ősökre emlékezve csendítik meg a sí­rokat gondozó utódok.

„azért harang a harang,hogy hívja az élőket
temesse a holtakat s hogy árvíz, jégverés,
tűzveszély idején s hódító horda láttán felverjék
"

(1986; Kányádi Sándor: Harang fölirat)       (Forrás: Szakály Ferenc: Baltavár története c.könyve)

2004-ben Farkas László plébános kezdeményezésére elindult a templom  külső és belső - felújítása. A felújítás a hívek adományaiból, egyházmegyei hozzájárulásból és pályázatból jött létre. A templomot 2009. május első vasárnapján szentmise keretében szentelte fel Dr. Konkoly István nyugalmazott megyés püspök és Süle Márton plébános.

Képek

 
« Vissza az előző oldalra!
Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület - Magyar